Hacked By Mr. U. D. S. P | poreska kontrola
 

poreska kontrola

Jedno od osnovnih pitanja koje postavlja svaki preduzetnik i njegov nalogodavac je kako će u praksi izgledati poreska kontrola od strane nadležnog organa uprave. Nesporno je da se kontrola mora obaviti u skladu  sa postupkom koji uređuje Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: Zakon), a predmet iste mogu biti oba gore navedena subjekta, jer se za padanje na testu samostalnosti mogu stvoriti obaveze za obe strane, a sve u zavisnosti da li je nalogodavac rezident ili nerezident.

 

 

Bitno je naglasiti da će se poreski inspektori pre svega voditi jednim od osnovnih načela Zakona, a to je načelo Fakticiteta koje propisuje situaciju ako se simulovanim pravnim poslom prikriva neki drugi pravni posao, za utvrđivanje poreske obaveze osnovu čini disimulovani pravni posao. Uprošteno, ukoliko činjenice i dokazi ukazuju na to da nalogodavac i preduzetnik svojim odnosom prikrivaju postojanje radnog odnosa, onda će se jedan od njih opteretiti svim fiskalnim davanjima koji prate radni odnos za period njegovom postojanja.

 

 

Takođe, smatramo da je bitno naznačiti da je u samom postupku poreske kontrole teret dokazivanja na Poreskoj upravi, jer se ispunjenošću najmanje pet od devet kriterijuma testa samostalnosti dovodi do primene drugačijeg poreskog tretmana i povećanja poreske obaveze za nalogodavca ili preduzetnika. Preduzetnik i/ili nalogodavac su dužni da postupe u skladu sa zahtevima Poreske uprave za dostavljanje podataka, objašnjenja i sl. Uskraćivanje informacija, odnosno nedostavljanje dokaza od strane poreskog obveznika, koji je dužan da ih dostavi Poreskoj upravi, može u postupku utvrđivanja poreske obaveze biti na štetu poreskog obveznika. Sama činjenica da je teret dokazivanja na Poreskoj upravi nikako ne sme da opusti kontrolisanog poreskog obveznika, jer je poznato da organi uprave nikada ne greše na svoju štetu.

 

 

Postoji mogućnost da sa nama prođete simulaciju samog postupka poreske kontrole, naravno u skladu sa ovlašćenjima koje Zakon daje poreskom inspektoru. Da bi vam malo probližili taj postupak, želimo da imate u vidu sledeće činjenice, i to:

 

 

  1. Kontrola samostalnosti preduzetnika vršiće se u okviru kontrola ispravnosti obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa po odbitku – objedinjena naplata, kao i kontrola obračunavanja i plaćanja poreza na prihode od samostalne delatnosti.
  2. Poreska kontrola se vrši na osnovu godišnjeg plana plana koji donosi direktor Poreske uprave i to vodeći računa o efikasnosti naplate poreza određenim delatnostima, a od kojih je IT sektor primaran.
  3. Otpočinjanje poreske kontrole se vrši tako što se poreskom obvezniku dostavlja nalog tj. poziv neposredno pre početka kontrole, a u određenim situacijama ista se može vršiti i bez dostavljanja poziva.
  4. Poreska kontrola vrši se u poslovnim prostorijama poreskog obveznika, u službenim prostorijama Poreske uprave ili na drugom mestu, u zavisnosti od predmeta kontrole. Smatramo da će se kontrola koja za predmet ima „test samostalnosti“ zasigurno vršiti u poslovnim prostorijama poreskog obveznika.
  5. Poreski obveznik je dužan da učestvuje u utvrđivanju činjeničnog stanja i daje obaveštenja i izjave na zahtev poreskog inspektora.
  6. Poreski inspektor sastavlja zapisnik o poreskoj kontroli.
  7. Utvrđivanje poreza obavlja Poreska uprava donošenjem poreskog rešenja

 

Nakon sprovođenja poreske kontrole kojom poreski inspektor utvrdi da poreski obveznik ne prolazi „test samostalnosti“, osim nameta koji su opisani u segmentu „O testu samostalnosti“, jako je bitno spomenuti da ponašanje nalogodavca i preduzetnika koje za cilj ima svesno i namerno „zaobilaženje“ pravila o testu samostalnosti, može predstavljati krivično delo utaje poreza. Ukoliko poreski inspektor tokom kontrole posumnja u postojanje elemenata izvršenja krivičnog dela Utaja poreza isti je dužan da obustavi kontrolu i o tome obavesti poresku policiju.

 

 

Mi vam stojimo na raspolaganju za sva dodatna pojašnjenja i pitanja koje imate o samom postupku kontrole prolaska „testa samostalnosti“ i radi smo da vam pomognemo da spremno dočekate poreskog inspektora.